CSR

På Avlscenter Rønshauge A/S værner vi om samfundet, og den tillid vi har fået fra nærområderne. Derfor arbejder vi konstant på at være så miljøvenlige, som det kan lade sig gøre. Vi ser fremad og implementerer løbende nye teknologier i vores svineproduktion, og vi formår at udnytte de nye muligheder, teknologien giver os, så vores aftryk på miljøet bliver så minimalt som muligt.

kontakt os for mere information

FØLGENDE OMRÅDER ER UNDERLAGT CSR

Gyllekøling

Vi har omkring 15 kilometer gyllekølingsslanger indbygget i vores gyllekummer. Det giver os mulighed for at sænke temperaturen med 4-6 grader og dermed nedsætte hele ammoniakfordampningen med op til 28 procent.

Gylletankens varmeproduktion udnyttes som primær varmekilde til alle processer i primærproduktionen og til opvarmning af diverse beboelser og administrationsbygninger.

Luftvasker

Vi har etableret en luftvasker, som kan indkobles særskilt, hvis vi fravælger gyllekølingen over en periode. Løsningen giver de samme miljøreducerende fordele som gyllekølingen. Det giver en stor grad af fleksibilitet og fungerer som endnu en optimeringsmulighed i vores arbejde med energi og miljø.

Intelligent varmelampestyring

Vi har monteret Vengs varmelampestyring i alle vores farestalde og fravænningssektioner. Med computerstyring nedsættes varmetilførelsen væsentligt og sikrer et optimalt mikroklima i alle vores smågrisehuler. Desuden er det kurvebelagt og derved energireducerende i den daglige produktion.

Intelligent overdækning

Vengs nye intelligente styring af klimahulerne i alle vores fravænningssektioner har reduceret vores energiforbrug med cirka 85 procent i disse afdelinger.

Systemet sørger også for et endnu bedre klima i hulerne. Det giver en bedre regulering hen over dagen – især om sommeren, hvor den manuelle overdækningsjustering ofte ikke har været muligt grundet de hurtige temperatursving, der kommer i sådanne stalde.

Svineriet i staldene er blevet minimeret betragteligt, og det medfører også langt mindre fordampning. 

Vandindtag

Vi har fået etableret en underjordisk vandtank på 45 m3, så vi kan få vand om natten fra en fælles forsyning til lavere elpriser, og når byens øvrige forbrug er mindst.

CO2-styret ventilation

Vi har monteret et Vengsystem i de fleste sektioner, der automatisk afstemmer hele ventilationen efter iltforbruget i de respektive sektioner. Det betyder en tilpasset og afmålt ventilering efter grisenes behov, så de får de bedst mulige klimaforhold i stalden med mindst muligt energiforbrug.

Det giver et virkelig godt arbejdsmiljø under løbende opstart og tømninger af de respektive sektioner i den daglige drift.

Gylletransport uden gener

Vi gør meget for ikke at være til gene for vores nærområder.

Vi har for flere år siden etableret en permanent pumpeledning på 2,7 km., der forbinder vores produktionsanlæg med et netværk af gylletanke fordelt på flere ejendomme. Pumpeledningen giver os mulighed for at pumpe en stor del af gyllen rundt under jorden, så vi ikke belaster vores lille landsby Håstrup med masser af trafik med tunge køretøjer, der fragter vores grej.

Vi har i 25 år omdelt informationssedler til alle berørte naboer et par dage før udbringningen, hvilket i dag bliver gjort via sociale medier.
Løsningen med en pumpledning giver en betydelig besparelse på dieselolie, og der er også arbejdsmæssige gevinster at hente.

”Designergylle” med miljøteknologi

For at gå forrest i at imødekomme de stigende miljøkrav, som er gældende for udbringning af husdyrgødning, anvender Avlscenter Rønshauge A/A specielt fremstillet gyllevogn, Samson pg 27 30/24 m monteret med syreN + anlæg.

SyreN er et mobilt forsuringssystem til gylle. Svovlsyren, som er den syre, der bruges til forsuring, bliver opbevaret i en IBC-tank, som igen er opbevaret i et kollisionssikret bur i frontliften af traktoren. Ammoniak og ammonium er i kemisk ligevægt i gyllen. Ved tilsætning af svovlsyre sænkes pH-værdien, og en større del af ammoniakken vil være at finde som ammonium, der ikke kan fordampe fra gyllen, hvilket minimerer lugtgener i forbindelse med udbringningen.

SyreN-systemet måler automatisk pH-værdien i gyllen og tilsætter den nødvendige mængde svovlsyre, hvilket er en bæredygtig og effektiv måde at sænke pH i gyllen på. Ved injektion i gyllen omdannes svovlsyren øjeblikkeligt til ammonium og svovlsulfat. Begge stoffer er særligt velegnet som plantenæringsstoffer, da de kan optages direkte af planterne som kvælstofgødning og svovlgødning. Dertil er ammonium et positivt ladet molekyle, og det binder sig derfor til jorden med en minimal risiko for udvaskning eller tab til omgivelserne. SyreN bliver tilsat til gyllen under udbringning. Ved at tilsætte syren under udbringning, minimeres syreforbruget, da kun væskefraktionen af gyllen behøves forsuret. SyreN+ er første skridt på vej mod designergylle. Med SyreN+ er det muligt at tilsætte ammoniak til gyllen. Ved tilsætning af ammoniak til gyllen er det muligt at designe gyllens indhold af næringsstoffer. Dette giver mulighed for at kombinere to overkørsler i én arbejdsgang – udbringning af handelsgødning og gylle på samme tid. Ammoniaktanken, som er på 2 m3, er integreret ind i gyllevognen.

Keypoints SyreN +
  • Mindre fordampning • Mindre lugtgener • Mindre udvaskning • Bedre udnyttelse af udbragte næringsstoffer • Næringsstofbestemt gødskning • Svovlgødskning • Besparelse på handelsgødning • Større kapacitet
Tilbage til CSR & Arbejdsmiljø